Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αρίθμ 01/19 της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ασφαλείας και Ελέγχου Επιβατών Μετά Τοποθετήσεώς του – ΑΔΑ: ΩΨ286-9ΝΦ

Η 206 ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/01/2019
Τελευταία τροποποίηση: 04/01/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/01/2019