Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου Μετά Τοποθέτησής τους -ΑΔΑ: 7ΤΡΚ6-378

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2018
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2018