Προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως 1ου ορόφου Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. επί της Οδού Συγγρού 350, Καλλιθέα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης τμήματος του πρώτου ορόφου, συνολικού εμβαδού 233,92 τ.μ., επί της οδού Συγγρού 350, Καλλιθέα, ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μερίμνη της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.
Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΙΘ6-3ΚΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/07/2018