Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 81/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Συγκροτήματος ΗΟΙST ASSY Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:183227)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (Ο/Ν:183227).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/06/2018