Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 133 ΣΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπού Κρέατος – ΑΔΑ: 6ΔΘΡ6-ΨΣΡ

Η 133 ΣΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
με κριτήριο μόνο την τιμή για την περιοδική προμήθεια νωπού κρέατος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/07/2018