Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/18 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : Ω2ΞΟ6-4ΓΑ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)  για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης  τετράμηνης διάρκειας (θερινή περίοδος λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2018