Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 02/2018 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών της 113ΠΜ ΑΔΑ:6ΗΟΙ6-Υ5Λ

Η 113ΠΜ καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την 20 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής κατ΄είδος (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια νοπών και κατεψυγμένων ιχθυηρών.
Πρόσκληση 113ΠΜ
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 6ΗΟΙ6-Υ5Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/02/2018