Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183044)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183044)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/03/2018