Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 11/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (Ο/Ν:18EB61)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικού κάλυψης απαιτήσεων A/Φ CL-215 (O/N:18ΕB61)
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2018
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2018