Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Επι-σκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:17EB88)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή)  για την επισκευή υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma.
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/01/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/01/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/02/2018