Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/17 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού.

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια ειδών ιματισμού (ΑΔΑ: 6ΤΞΗ6-6ΘΨ )
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/12/2017