Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ 12/17 της 117ΠΜ για την Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου – ΑΔΑ:Ω96Ω6-ΘΒΟ

Η 117ΠΜ προκηρρύσει Συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμή, για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών Α/Φ της Μονάδος.  Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (18.700,00€), απαλλασσόμενου από ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και λοιπών εξόδων που προβλέπονται στην διακήρυξη.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω96Ω6-ΘΒΟ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/12/2017
Τελευταία τροποποίηση: 08/12/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/12/2017