Ανακοίνωση Ανάκλησης Διαγωνισμού εκμίσθωσης εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας

Σε συνέχεια της υπ’αρίθμ. 20/31-07-17 Διακήρυξης του ΜΤΑ, που αφορά στην εκμίσθωση Ελευθέρων Χώρων Α/Δ Αμυγδαλεώνα, ανακοινώνεται ότι ανακαλείται ο υπόψη διαγωνισμός.

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2017
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2017