Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/17 για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού (O/N: 173128) – ΑΔΑ: ΩΨΗΠ6-ΗΗ4

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/17 για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού (O/N: 173128).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 03/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2017