Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/φων G.V. & EMBRAER (Ο/Ν:173099) – ΑΔΑ: Ω5ΘΠ6-2ΑΙ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/17 για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/φων G.V. & EMBRAER (Ο/Ν:173099).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5ΘΠ6-2ΑΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2017