Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/17 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Λατομείου, στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση Λιμενοβραχίονα ΑΔ Σκύρου (Αυτεπιστασία)» – ΑΔΑ: 6ΙΩΡ6-5ΜΖ

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ) προκηρύσσει το συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 08/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια Υλικών Λατομείου, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 48.280,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή πενήντα εννιά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εφτά ευρώ και είκοσι λεπτά (59.867,20 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΩΡ6-5ΜΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2017
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/06/2017