Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 206ΠΑΥ, για Εγγραφή Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό Διαμόρφωση Καταλόγους

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206ΠΑΥ)  ανακοικώνει την Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 04/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017