Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ενδοφθάλμιοι Φακοί Οπίσθιου Θαλάμου Ενός (1) Τμήματος) – ΑΔΑ: ΩΚΛΘ6-9ΜΤ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 60/2017 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Ενδοφθάλμιοι Φακοί Οπίσθιου Θαλάμου Ενός (1) Τμήματος).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΛΘ6-9ΜΤ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017