Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών "Service Bulletin" Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 6Ε3Ξ6-ΘΝΖ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/17 για την Προμήθεια Υλικών “Service Bulletin” Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε3Ξ6-ΘΝΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2017