Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ.02/2017 της 350 ΠΚΒ, για την προμήθεια οκτώ (8) κινητών αερόθερμων πετρελαίου έμμεσης καύσης(με καμινάδα) – ΑΔΑ 7ΧΤ56-ΞΛΛ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ.02/2017 με τη Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών για την προμήθεια οκτώ (8) κινητών αερόθερμων πετρελαίου έμμεσης καύσης(με καμινάδα), καθώς και των παρελκόμενων υλικών κατάλληλων για χρήση σε εξωτερικό χώρο προς κάλυψη αναγκών 350 ΠΚΒ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΧΤ56-ΞΛΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 06/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/03/2017