Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 1/2017 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Εκτέλεση Ανοσοϊστοχημικών Εξετάσεων – ΑΔΑ: 7ΝΒΟ6-ΔΨΨ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 1/2017, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά πλακίδιο,  για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Εκτέλεση Ανοσοϊστοχημικών Εξετάσεων.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (59.923,91€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2061%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΒΟ6-ΔΨΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/03/2017
Τελευταία τροποποίηση: 21/03/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/04/2017