Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.26/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Τυριών – ΑΔΑ: 7Ψ366-ΡΤΟ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή ανά είδος (χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την προµήθεια διαφόρων ειδών τυριών, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ∆ΑΚ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για δύο έτη (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ψ366-ΡΤΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/11/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/11/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/11/2016