Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: 66ΗΓ6-ΗΟ5

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια είκοσι τεσσάρων (24) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας Μονάδων 124ΠΒΕ και 135ΣΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (45.596,50€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΗΓ6-ΗΟ5

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/11/2016