Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 10/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παροχής Ασύρματου Δικτύου Ίντερνετ – ΑΔΑ: ΨΕΗΤ6-ΙΣΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 10/2016 για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παροχής Ασύρματου Δικτύου Ίντερνετ στο 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΗΤ6-ΙΣΓ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/10/2016
Τελευταία τροποποίηση: 12/10/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2016