Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 32/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: 6ΑΙΙ6-Θ67

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού Δ. 32/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια φυσικού αερίου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΙΙ6-Θ67

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 06/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/06/2016