Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 31/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ψηφιακού Συστήματος Καταγραφής σε Α/Φ – ΑΔΑ: 7ΑΒΑ6-ΟΨΩ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια εβδομήντα οκτώ (78) συλλογών υλικών (kit) εμπορικού τύπου ψηφιακού συστήματος καταγραφής εικόνας, ήχου και δεδομένων σε Α/Φ της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 542.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 09/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/07/2016