Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Π.01/16 του Α/Απ Ρόδου, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – ΑΔΑ: ΩΥΚΒ6-Α34

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ρόδου προκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Π.01/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων, προς κάλυψη αναγκών Α/Απ Ρόδου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΚΒ6-Α34

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/07/2016