Ματαίωση Διενέργειας Διαπραγµάτευσης Χωρίς Δηµοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισµού της 124ΠΒΕ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: 6ΠΗ06-ΘΦΑ

Ματαίωση της διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης χιλίων επτακοσίων (1.700) προσφύγων – μεταναστών στο εργοστάσιο ξυλείας “ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Ι.” στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Τρίπολης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΠΗ06-ΘΦΑ
Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/06/2016