Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 09/16 της 120ΠΕΑ, για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ6-ΦΙΧ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ6Ξ6-ΦΙΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2016
Τελευταία τροποποίηση: 27/04/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2016