Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών – Αερίων – ΑΔΑ: 769Λ6-Ω63

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια βιοµηχανικών υγρών – αερίων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ (16.308,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 769Λ6-Ω63

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2016