Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ. 13/16 Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 – ΑΔΑ: 7Η2Ψ6-Μ4Θ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών υπ’ αριθμ. 13/16 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Η2Ψ6-Μ4Θ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/04/2016