Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.03/16 της 135ΣΜ, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: 7Τ236-0ΜΩ

Η135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για Κάλυψη Αναγκών της 135ΣΜ, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Τ236-0ΜΩ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/02/2016