Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, στον τομέα Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γαλλική Γλώσσα με έμφαση στις Τεχνικές Γλωσσικής Επικοινωνίας ως Ξένης Γλώσσας”.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΜΗ6-ΗΨΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/01/2016
Τελευταία τροποποίηση: 15/01/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2016