Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/15 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Παρθένου Ελαιολάδου-Ηλιέλαιου – ΑΔΑ: 7ΑΔΖ6-5ΑΚ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.04/15), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια παρθένου ελαιολάδου – ηλιέλαιου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΔΖ6-5ΑΚ

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 08/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/12/2015