Ανακοίνωση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού Π. 13/15 της ΥΠ/ΠΑ, για Παροχή Υπηρεσιών Θαλάσσιας Διακίνησης Υλικών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και Αντιστρόφως – ΑΔΑ: 7ΔΘ06-ΦΜΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (συνολικά), για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών θαλάσσιας διακίνησης υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/10/2015