Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 35/23) για την   Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ-ΑΔΑ:ΨΩ736-ΣΑΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ,  συνολικής αξίας 297.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 368.280,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, στο σύνολο της διετίας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/10/2023
Τελευταία τροποποίηση: 25/10/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/11/2023