Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 27/23) για την  Προμήθεια Διακριτικών–Επωμίων Στρατιωτικών Σχολών  (ΣΙ-ΣΜΥΑ) προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ-ΑΔΑ:ΨΧΝΖ6-62Η

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Διακριτικών–Επωμίων Στρατιωτικών Σχολών  (ΣΙ-ΣΜΥΑ) προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών συνολικής αξίας 757.004,00€ (επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ και τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 938.684,96€ (εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου  του προβλεπόμενου ΦΠΑ.

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2023
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/11/2023