Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ» (ΚΑΡ-22-01) (ΑΔΑ: ΨΔ586-Ω0Θ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την ΑΔ.Φ.583/7083/Σ.1577/21 Δεκ 22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ» (ΚΑΡ-22-01) με Α.Α: 194591 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΔ586-Ω0Θ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/01/2023