Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 44/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Χειρουργικού Συστήματος CO2 με Εξαρτήματα για ΩΡΛ Εφαρμογές προς Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 124.000,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Δ_44-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CO2 ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (22PROC011711044)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CO2 ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΩΡΛ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Δ.44-22) (ΨΩΓ46-8ΘΗ, 22PROC011709097)

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/01/2023