Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 51/22) για την Προμήθεια Ρομποτικού  Χειρουργικού Συστήματος του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ:Ψ4ΝΟ6-ΘΥ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την  Προμήθεια Ρομποτικού  Χειρουργικού Συστήματος του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.800.000,00 € (δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 3.472.000,00 € (τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2023