Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 52/22) για την Προμήθεια Δίκυκλων Μοτοσυκλετών – ΑΔΑ : Ψ4ΗΚ6-ΘΥ5

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) δίκυκλων μοτοσυκλετών τύπου ADVENTURE-TOURING, κυβισμού 630cc έως 750cc, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 185.487,10 (εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών της Αερονομίας ή 230.004,00€ (διακοσίων τριάντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2023