∆ιακήρυξη Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού (υπ’ αριθμ.03/22) της 114ΠΜ για την Κοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας ∆έντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας – ΑΔΑ:ΨΙΘΔ6-ΜΘΙ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι µισθώµατος, την άπαξ κοπή και αποκοµιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/12/2022