Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 14/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών ΠΑ – ΑΔΑ: ΩΥ526 – Γ0Σ

H ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Είκοσι Δύο (22) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) Τύπου 4×4 προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Οκτακοσίων Ενενήντα Τριών και Ογδόντα Τεσσάρων λεπτών (999.893,84€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/01/2023