Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/22) για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΓΥ56-Ω1Χ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251ΓΝΑ, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 350.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 434.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/09/2022