Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 190925 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 508. 000,00 € ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΝΑΗ6-Υ78

Η Διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 13/09/2022