Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 41/22) για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως -ΑΔΑ:9ΟΖ66-Ν6Σ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 600.000,00€ [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο αναλογών ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2022