Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 120.528,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας Χρήσης Αδιάβροχων (Δ.36_22) (6ΛΛΤ6-ΛΑ4) (22PROC011072439)

4. Δ.36-22 ΕΦΕΣΤΡΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011072952)

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/08/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/09/2022