Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. Δ.04/22 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για την Επισκευή του Hydraulic Pump Α/Φ CL-415

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για την Επισκευή του Hydraulic Pump Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και σαράντα λεπτών (55.566,40€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και απαλλασσομένων ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2859/00.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Δ.04/22 (ΑΔΑΜ: 22PROC011140311)

Δ.04_ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 21/09/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/10/2022