Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’Αριθμ. 50/2022 γα την «Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού»

H 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί οποιοδήποτε οικονομικό φορέα να καταθέσει έγγραφη οικονομική προσφορά με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού διάρκειας έξι (6) μηνών, με αντικείμενο την προμήθεια θερινών ολόσωμων φορμών εργασίας τεχνικού προσωπικού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 18.145,16συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 22.500,00 συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/07/2022