ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ε/Π στο Α/Δ Λέρου (ΑΕΕ: 11/20)» , συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων  δεκατριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (1.471.313,54 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

dr-pr-08-22-206pay (https://public.haf.gr/procure/wp-content/uploads/2021/07/dpr-
09-21-206pay.pdf)

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010630629

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Ξ0Ο6-7ΓΟ
(https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ξ0Ο6-7ΓΟ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2022